ФИРМА „АЛФА СОТ СЕКЮРИТИ“ ООД ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

 

На 09.01.2020г. “ АЛФА СОТ СЕКЮРИТИ “ ООД стартира своя проект № BG05M9OP001-1.057-0131-C01,,Пoвишаване на знанията и уменията на заетите лица в„АЛФА СОТ СЕКЮРИТИ“ ООД чрез обучения по професионална квалификация и ключова компетентност

 

Общата стойност на проекта е 217 659.78 лв., от които 111 060.81 лв.Европейско финансиране и 19 598.97 лв. национално финансиране и 87 000 лв.собствено финансиране.

 

Срокът на изпълнението на проекта е 12 месеца 

 

Общата цел на проекта е: „Да се насърчи професионалното и кариерното развитие на настоящия персонал и на едно безработно/неактивно лице чрез обучения за повишаване на уменията в икономиката, използването на съвременни информационни и комуникационни технологии и компетенциите по чужд език.“

 

 

За постигането на поставената основна цел на проектното предложение ще бъдат обучени 86 заети във фирмата служители и едно безработно/неактивно лице, от които 86 заети лица и едно безработно лице ще преминат обучение за придобиване на професионална квалификация по специалност –  „Икономическа информатика“ и 86 лица ще преминат обучение по ключова компетентост „Чужд език“ .

 

 

 

 

www.eufunds.bg

 

Настоящият
документ е изготен с финансовата подкрепа
на Европейския социален фонд, „АЛФА
СОТ СЕКЮРИТИ“ ООД носи отговорност
за съдържанието на настоящия документ
и при никакви обстоятелства „не може
да се проиема като официална позиция
на Европейския съюз или Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси“.

bg_BG